Skip to Content

Privacy statement

Privacyverklaring Brink’s

Brink's Solutions Belgium (hierna Brink’s) levert cashmanagement oplossingen met de combinatie van techniek, software en diensten. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Brink’s omgaat met uw gegevens. 

Als u onze website bezoekt of een service bij ons afneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Wanneer deze informatie iets over u zegt, dan is deze informatie een persoonsgegeven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. De persoonsgegevens worden door ons dan ook met de grootste zorg gebruikt en beveiligd. 

U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Brink’s veilig zijn en dat wij ons houden aan wet- en regelgeving en transparant zijn over hoe wij met uw gegevens omgaan en waarom wij dit doen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken en voor welk doel. Ook leest u hoelang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij deze gegevens doorgeven en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

Wat wordt bedoeld met het verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets kunnen zeggen over wie u bent. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is uw naam, adres of telefoonnummer. 

Op het moment dat u een vraag stelt via contact.be@brinks.com of een klant bij ons bent, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Ook kunnen wij cookies in uw browser plaatsen om de website goed te laten functioneren. In beide gevallen verzamelen en gebruiken wij van u persoonsgegevens. Dit noemen wij verwerken. Verwerken houdt onder andere in: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van persoonsgegevens.

 1. Waarom is Brink’s verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Brink’s is degene die beslist of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens moet Brink’s zich onder meer houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens als u klant van ons bent of als u onze website bezoekt. 

 1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens als u een klant, een leverancier of websitebezoeker bent. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van onze eigen medewerkers en ieder ander die contact heeft met Brink’s. 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

In de onderstaande tabel geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u klant bent bij ons.

Soorten persoonsgegevens

Wat voor gegevens zijn dit?

Direct identificerende gegevens

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer

Financiële gegevens

Rekeningnummer, BTW-nummer

Operationele gegevens

Factuuradres, openingstijden, locatiecode van de klant

Cookies

Functionele-, analytische- en tracking cookies (waaronder social media cookies)

De bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de diensten van Brink’s.
 • Het versturen van onze nieuwsbrief.
 • Met u in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen.
 • Het afhandelen van uw aanvraag tot informatie.
 • Het uitvoeren van analyses op onze website.
 • Het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaarplichten.
 • Het voeren van de administratie alsook andere interne beheersactiviteiten.
 • U informeren over nieuwe diensten of producten van Brink’s.
 • Het behandelen van klachten.
 • Het raadplegen van openbare registers, zoals bij de Kamer van Koophandel e.d.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. Mochten wij uw gegevens voor een nieuw doel nodig hebben, en past dat niet binnen de hierboven beschreven doelen, dan vragen wij u om toestemming of baseren ons op een andere grondslag uit de AVG.

Cookies
Brink’s plaatst cookies als u onze website bezoekt. Bekijk de cookieverklaring op onze website.

 1. Op basis van welke grondslag verwerkt Brink’s uw gegevens? 

Brink’s mag persoonsgegevens alleen verwerken als dit is toegestaan. De AVG geeft aan op welke wijze het voor Brink’s is toegestaan om persoonsgegevens te verwerken. Dit noemen we de grondslag voor het verwerken. Brink’s verwerkt gegevens op basis van:

 • de door u gegeven toestemming; 
 • de uitvoering van een overeenkomst; 
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brink’s of van een derde. 

De door u gegeven toestemming

Als u onze nieuwsbrief ontvangt, gebeurt dat op basis van de door u gegeven toestemming. U geeft uw toestemming vrij en zonder druk door dat uitdrukkelijk aan te geven middels het aanklikken van een checkbox op onze website. U kunt uw toestemming intrekken door op de uitschrijflink te klikken die wij meesturen in elke nieuwsbrief. Het intrekken van toestemming betekent dat daarmee de toekomstige verwerking stopt. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. De verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig. Onder punt 10 staat uitgelegd waar u een verzoek kunt indienen voor het intrekken van de toestemming.

Als u contact met ons opneemt voor een vraag of een klacht met betrekking tot onze diensten, dan verwerken wij ook uw gegevens op basis van deze grondslag. Wij kunnen dan contact met u opnemen om u verder te informeren.

De uitvoering van een overeenkomst

Als u een klant van Brink’s bent of wilt worden, verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij kunt u onder andere denken aan contactgegevens van de contactpersoon, de bedrijfsnaam, BTWnummer, factuuradres, operationele gegevens, bankrekeningnummer en ID-gegevens van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden gebruikt om Brink’s diensten te kunnen leveren.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Brink’s is verplicht mee te werken als de autoriteiten ons verplichten om gegevens te verstrekken. Er moet dan wel sprake zijn van een rechtsgeldig bevel. Brink’s heeft als dienstverlener in het financiële verkeer, indirect te maken met de de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en de Wet Private Veiligheid. Om deze reden vragen wij ID-gegevens op van de tekenbevoegde van een organisatie. Daarnaast moet Brink’s aan fiscale verplichtingen voldoen.

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brink’s of van een derde

Brink’s heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Bij elk gerechtvaardigd belang maakt Brink’s een afweging tussen het belang van Brink’s en uw belang. Brink’s heeft een gerechtvaardigd belang bij:

 • de beveiliging en toegang van onze locaties en eigendommen. Voorbeelden hiervan zijn cameratoezicht rondom de locaties en de bezoekersregistratie.
 • het optimaliseren van de website. Brink’s plaatst bijvoorbeeld analytische cookies om de prestaties van de website te verbeteren. 
 • het aanbieden van een gastennetwerk. Op deze manier kunnen gasten van Brink’s ook veilig werken via het netwerk.
 • het optimaliseren van onze dienstverlening.
 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Brink’s bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Als de aanmelding niet in één keer lukt bewaren wij uw gegevens voor 72 uur in ons datawarehouse. 
 • Als u klant bent van Brink's Solutions Belgium NV bewaren wij uw gegevens 7 jaar nadat uw contract met Brink's Solutions Belgium NV is beëindigd.
 • Camerabeelden bewaren wij niet langer dan 28 dagen. Als een incident heeft plaatsgevonden, is het mogelijk de bewaartermijn te verlengen tot het incident is afgesloten.
 1. Wie heeft binnen Brink’s toegang tot uw gegevens? 

Brink’s beperkt de toegang tot uw gegevens tot die medewerkers die voor de uitvoering van hun functie en taken toegang nodig hebben tot uw gegevens. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op een geautoriseerde wijze doen. Elke medewerker binnen Brink’s is gescreend volgens de Wet Private Veiligheid. Brink’s voert tussentijds controles uit of medewerkers zich aan de regels houden.

 1. Hoe beveiligt Brink’s uw gegevens? 

Brink’s stelt strenge eisen aan de beveiliging van computers en andere systemen waarmee wij persoonsgegevens verwerken. Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aan alle moderne standaarden en internationaal aan de National Institute of Standards and Technology. Om bijvoorbeeld in te loggen in de Brink’s omgeving maken wij gebruik van 24Seven en een beveiligde HTTPS-verbinding. Daarnaast voeren wij regelmatig PEN-testen uit op onze systemen en omgevingen ter voorkoming van (beveiligings-)lekken.

VerwerkersBrink’s maakt gebruik van diensten van andere organisaties. Bepaalde organisaties verwerken in opdracht van Brink’s persoonsgegevens en zijn verwerkers. Brink’s geeft instructies aan deze verwerkers hoe zij de persoonsgegevens moeten gebruiken en verwerken. Daarvoor maakt Brink’s duidelijke afspraken met deze partijen en worden zij ook gecontroleerd op het nakomen van die afspraken.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is op te vragen via contact.be@brinks.com

 1. Gegevensopslag buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Mocht er sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens in een land buiten de EER, dan treft Brink’s passende maatregelen zodat in dat land ook de persoonsgegevens veilig en zorgvuldig worden verwerkt.

Brink’s kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere filialen, dienstverleners of partners, ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De wetten van de Verenigde Staten zijn door de Europese Commissie niet erkend als wetten die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Brink’s zal voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot het bieden van adequate bescherming voor de overdracht van persoonlijke informatie aan deze ontvangers, waaronder door het uitvoeren van overeenkomsten voor gegevensoverdracht op basis van de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie of het selecteren van serviceproviders of partners die bindende bedrijfsvoorschriften hebben of door een beroep te doen op een afwijking voor specifieke situaties. 

 1. Met welke organisaties worden mijn gegevens gedeeld?

Brink’s werkt samen met andere organisaties. Hierbij is het nodig om gegevens met elkaar uit te wisselen. Brink’s kijkt altijd welke gegevens noodzakelijk zijn om uit te wisselen en deelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is. Daarnaast deelt Brink’s enkel de gegevens op basis van een grondslag en een doel. Dit kan voor de uitvoering van een overeenkomst omdat wij wettelijk verplicht zijn die persoonsgegevens te verstrekken, of vanwege een gerechtvaardigd belang van Brink’s, onze medewerkers of het belang van onze klanten. Wij zullen gegevens delen met rechtshandhavings- en andere instanties indien we daartoe op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn.

Mocht Brink’s gegeven willen delen met een andere organisatie en kan dat niet op één van de hierboven benoemde grondslagen, dan vragen wij u om toestemming.

 1. Welke rechten heeft u bij Brink’s? 

Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten. Dit zal hieronder worden toegelicht.

Recht op inzage

U kunt ons vragen of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kan Brink’s u inzage geven in de persoonsgegevens die Brink’s van u heeft. 

Recht op rectificatie (correctie)

Als uw gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, of de gegevens niet meer terzake doen voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, mag u Brink’s vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Recht op verwijdering

U heeft ook het recht om Brink’s te vragen om uw gegevens te laten verwijderen. Brink’s kan aan dit verzoek gehoor geven als Brink’s uw gegevens niet langer nodig heeft of vanwege een wettelijke verplichting niet langer moet bewaren. Indien Brink’s dit verzoek niet kan inwilligen, sturen wij u onze motivatie waarom het verzoek niet kan worden ingewilligd.

Recht op beperking

U heeft het recht om Brink’s te vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. In deze situatie gaat Brink’s bepaalde gegevens niet meer verwerken of verwerken wij minder gegevens. Dit verzoek kunt u indienen in de volgende gevallen: 

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien Brink’s de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht)

U kunt aan Brink’s vragen gegevens die u in het kader van een overeenkomst met ons heeft gedeeld of die u op grond van uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een digitaal bestandsformaat te ontvangen of over te dragen aan een andere organisatie. Brink’s kan ook de gegevens direct aan een andere partij verstrekken als dat technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar 

U heeft het recht aan Brink’s te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Dit is van toepassing als Brink’s persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden waar dat gebeurde zonder toestemming. 

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming kunt u de verwerking beëindigen door de toestemming in te trekken. Hiervoor is het niet nodig om bezwaar in te dienen.

Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang 

Brink’s kan uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Dit is bijvoorbeeld het geval als u op onze locatie komt en er camerabeelden van u worden gemaakt. U kunt bij Brink’s aangeven dat u dat niet wenst. Brink’s maakt in deze situatie een nieuwe afweging of uw persoonsgegevens daarvoor verwerkt mogen worden. Wij sturen u vervolgens onze motivatie met betrekking tot uw verzoek. 

Behandeling verzoek

Als u één van de hierboven beschreven verzoeken aan Brink’s heeft gedaan, dan heeft Brink’s een termijn van één maand om uw verzoek te beantwoorden. Brink’s kan u vragen uw verzoek om inzage verder te specificeren. Brink’s heeft de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties de termijn te verlengen met twee maanden. Als een uitzonderingssituatie van toepassing is, informeert Brink’s u hierover. Brink’s houdt u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Als u een verzoek bij ons indient, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Het is namelijk van groot belang dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

 1. Waar kunt u terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens? 

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u bij ons terecht via privacy.be@brinks.com

 1. Waar kunt u terecht met een klacht over de verwerking van persoonsgegevens?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brink’s dan kunt u bij ons terecht via privacy.be@brinks.com

Mocht de afhandeling van uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld door Brink’s, dan kunt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 1. Kan Brink’s deze privacyverklaring wijzigen? 

De tekst van deze privacyverklaring kan door Brink’s worden gewijzigd. De wijziging kondigen wij op onze website aan. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd. Als Brink’s de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens ingrijpend wil wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan zal Brink’s aan u eerst opnieuw om toestemming vragen voor deze nieuwe doeleinden. Een up-to-date versie van de  privacyverklaring is ook op te vragen via ons e-mail adres: privacy.be@brinks.com.

Publicatiedatum: 07 November 2022